زير شاخه ها

اینترونشنال کاردیولوژی

  اینترونشنال کاردیولوژی:  
 

زیر شاخه اینترونشن از حدود 12 سال قبل با اعزام اعضا هیات علمی به گروه قلب به تهران و اموزش در این رشته فعالیت خود را اغاز کرده است و شامل انژیوپلاستی عروق و دریچه ها می باشد که به تدریج گسترش یافته و هم اکنون با حضور 10 عضوهیات علمی دارای فلو شیپ اینترونشن و پرورش دستیاران فلوشیپ در این رشته مشغول خدمت است.همچنین فعالیتهایی چون اینترونشن عروق محیطی ترمیم نقایص مادرزادی و بخصوص انجام طرح 2047 (انژیوپلاستی اولیه در بیماران انفارکتوس حاد) به طور فعال خدمبت بسیاری به بیماران ارایه می کند.

اعضا:  

بیمارستان قایم: استاد دهقانی –فال سلیمان- موهبتی-داستانی-خامنه- احمدی

امام رضا:استاد شبستری- ابراهیمی-رمضانی-قلوبی-اشراقی

 

اکوکاردیوگرافی

 

اکوکاردیوگرافی:

 
 

اکوکاردیوگرافی ابزار بسیار مهم در تشخیص و تعیین برنامه درمان قلبی می باشد.همکاران فلوشیپ  اکوکاردیوگرافی فعالیت گسترده تشخیصی و اموزشی وپژوهشی در این رشته انجام می دهند.

اکو گاردیوگرافی ترانس توراسیک اکو مری استرس اکو و روشهای بافتی از زمینه های فعالیت این گروه می باشد.همچنین در سه سال گذشته با پرورش فلو شیپ اکو زمینه گسترش این علم در دانشگاه فراهم شده است.

اعضا:

بیمارستان قایم: دکتر فضلی نژاد-دکتر علیمی-دکتر بیگدلو

امام رضا: دکتر پورزند- دکتر قادری-دکتر فدوی اسلام

 

 

الکتروفیزیولوژی

  الکتروفیزیولوژی:  
 

فعالیتهای این رشته از حدود 10 سال قبل به طور گسترده ای در زمینه تعبیه پیس میکردفیبریلاتور و ابلاسیون انجام می گیرد.با افزایش طول عمر بیماران قلبی و افزایش نارسایی قلب و اریتمی ها الکتروفیزیولوژی نقش بسزایی در درمان بیماران دارد.

اعضا:استاد حسن زاده-دکتر حیدری-دکتر طیبی

 

نارسایی قلب

  نارسایی قلب:  
 

با وجود قدمت این بیماری وافزایش شیوع بسیار زیاد بیماران نارسایی قلب این رشته در ایران و مشهد بسیار جدید نوپا است.فعالیتهای گسترده ای در زمینه تشخیص و درمان این بیماران –همچنین در زمینه پرفشاری ریه با همکاری اساتید فوق تخصص ریه-درمان با سلول های بنیادی و بازتوانی قلب از فعالیتهای این گروه می باشد.

با راه اندازی تیم پیوند قلب و انجام 24 پیوند (18 پیوند موفق از سال 92) تاکنون باب جدید و روزنه امیدی در این رشته برای درمان بیماران باز شده است.

امید است که با پرورش اعضا بیشتر در این رشته شاهد گسترش هر چه بیشتر این رشته باشیم.

اعضا:دکتر وکیلیان

تیم پیوند قلب دانشگاه:دکتر باقری-دکتر عباسی- دکتر وکیلیان- دکتر زیرک-دکتر صداقت-خانم روحانی(کوردیناتور)

کارگروه پرفشاری ریه:دکتر عطاران-لاری- غفرانیها(فوق تخصص ریه)-دکتر وکیلیان –پورزند(متخصص قلب)

بازتوانی قلب:دکتر وکیلیان-حامدی-حقی- مهدوی

 

 

بیماری های ساختمانی قلب

 

بیماری های ساختمانی قلب:

 
 

با افزایش طول عمر بیماران مادرزادی قلب در رسیدن به سن بالغین پلی بین متخصصین قلب کودکان و بالغین ایجاد شده و زمینه فعالیت در تشخیص و درمان این بیماران فراهم شده است.انجام کاتتریسم تشخیصی و اقدامات درمانی به روش اینترونشنال و جراحی از فعالیتهای این گروه می باشد

aاعضا: دکتر بهزاد علیزاده- دکتر بیرجندی- دکتر نقیبی