برنامه کلاسهای تئوری فوق العاده اساتید اکوکاردیوگرافی

برنامه کلاسهای تئوری فوق العاده اساتید اکوکاردیوگرافی 

تاريخ

ساعت برگزاری

نـام مدرس

عنـوان

25/08/95

8- 7:15

دکتر بیگدلو

Chamber quantification  و view های استاندارد

16/09/95

8- 7:15

دکتر علیمی

Native valve regurgitation

23/09/95

8- 7:15

دکتر علیمی

Native valve regurgitation

30/09/95

8- 7:15

دکتر فضلی نژاد

فیزیک اکوکاردیوگرافی و اصول کار با دستگاه

07/10/95

8- 7:15

دکتر فضلی نژاد

فیزیک اکوکاردیوگرافی و اصول کار با دستگاه

14/10/95

8- 7:15

دکتر بیگدلو

عملکرد دیاستولیک

21/10/95

8- 7:15

دکتر علیمی

تنگی دریچه ها AS, PS

28/10/95

8- 7:15

دکتر فضلی نژاد

تنگی دریچه ها MS, TS

5/11/95

8- 7:15

دکتر علیمی

اختلال عملکرد دریچه مصنوعی

12/11/95

8- 7:15

دکتر بیگدلو

تامپوناد

19/11/95

8- 7:15

دکتر الوندی

آندوکاردیت

  • مدت زمان برگزاری کلاس های اکوکاردیوگرافی 45 دقیقه می باشد.
  • این کلاسها برای رزیدنت ها تنظیم شده است و حضور کلیه رزیدنتهای سال دوم الزامی است.
  • لطفاً نماینده محترم رزیدنت ها روز شنبه کلاس را به استاف یادآوری نمایند.

در صورتی که بر هر دلیلی کلاس برگزار نشد لطفاً در زمان خارج از برنامه با استاد محترم هماهنگ شود.