برنامه کنفرانس اساتید جهت رزیدنت ها شش ماه دوم 95

برنامه کنفرانس اساتید جهت رزیدنت ها شش ماه دوم 95

سه شنبه

06/07/95

Access & Access complication

 آقای دکتر احمدی

سه شنبه

13/07/95

Access & Access complication

 آقای دکتر احمدی

سه شنبه

27/07/95

Contraction & relaxation

خانم دکتر فال سلیمان

سه شنبه

04/08/95

کلاس کنسل جلسه گروه

 

سه شنبه

11/08/95

Contraction & relaxation

خانم دکتر فال سلیمان

سه شنبه

18/08/95

تفسیر آنژیوگرافی

آقای دکتر خامنه باقری

سه شنبه

25/08/95

آناتومی کرونر

آقای دکتر موهبتی

سه شنبه

02/09/95

آناتومی کرونر

آقای دکتر موهبتی

سه شنبه

09/09/95

تفسیر آنژیوگرافی

آقای دکتر خامنه باقری

سه شنبه

16/09/95

Angiography views

 آقای دکتر احمدی

سه شنبه

23/09/95

Angiography views

 آقای دکتر احمدی

سه شنبه

30/09/95

فیزیک اکوکاردیوگرافی

خانم دکتر فضلی نژاد

سه شنبه

7/10/95

ـــ

ـــ

سه شنبه

14/10/95

همودینامیک

آقای دکترداستانی

سه شنبه

21/10/95

آریتمی های اختصاصی

آقای دکتر حسن زاده

سه شنبه

28/10/95

آریتمی های اختصاصی

آقای دکتر حسن زاده

سه شنبه

05/11/95

آندوکاردیت

آقای دکتر موهبتی

سه شنبه

12/11/95

کروناری بلادفلو

آقای دکتر عمادزاده

سه شنبه

19/11/95

کروناری بلادفلو

آقای دکتر عمادزاده

سه شنبه

26/11/95

معاینه فیزیکی

آقای دکتر دهقانی

سه شنبه

03/12/95

معاینه فیزیکی

آقای دکتر دهقانی

سه شنبه

10/12/95

بیماریهای آئورت

خانم دکتر فال سلیمان

سه شنبه

17/12/95

همودینامیک

آقای دکترداستانی

سه شنبه

24/12/95

هیپرتانسیون

آقای دکتر سررشته دار