برنامه کنفرانس صبحگاهي ارديبهشت ماه 96

برنامه کنفرانس صبحگاهي ارديبهشت ماه 96

 

30/2 تا 31/2

23/2 تا 27/2

16/2 تا 20/2

9/2 تا13/2

2/2 تا6/2

 

 

 

 

 

 

 

اخلاق/

در صورت عدم برگزاري کلاس اخلاق معرفي بيمار توسط رزيدنت استاف  مسئول

شنبه

دكتر پنجعلي زاده

دكتر كمالي

دكتر ميانجي

دكتر ولايي

دكتر مبصر

مرور برانوالد

تراسه هموديناميك- اكو)CG- CXR( 8-8.5

يكشنبه

 

جلسه مشترك با گروه  اطفال

دكتر بابوريان

دكتر پنجعلي زاده

دكتر شريفي

8-8.5  ژورنال كلاب 

8.5-9  مورنينگ

دوشنبه

 

دكتر عبدالهي

دكتر شبستري

دكتر جلال يزدي

(مشترك با طب اورژانس)

----

-تراسه هموديناميك- اكو)ECG- CXR( 8-8.5

 كنفرانس استاد8.5-9

سه شنبه

 

دكتر ولايي

دكتر شريفي

دكتر بابوريان

دكتر كمالي

مورنينگ

   Case Report  

چهارشنبه

*استاف آنكال اول هر مسئول مورنينگ روز بعد  مي باشد.

ارائه گزارش صبحگاهي بر عهده رزيدنت سال دوم با نظارت رزيدنت سال 3 مي باشد.

* ارائه CD و تراسهEP جهت طرح در کلاس بر عهده رزيدنت سال 3 مي باشد.

*همكاران محترم رزيدنت: موضوعات ژورنال، كيس ، و برانوالد ريو بايستي از قبل با استاد محترم آنكال هماهنگ شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             ­