برنامه کلاسهای اینترنها و استاژرها ارديبهشت 96

 

 برنامه کلاس كارورزان  و كارآموزان بخش قلب   ارديبهشت ماه 9-2-96 تا 4-3-96

 

              ساعت

ايام هفته

9-8

گزارش صبگاهي

11-9

درمانگاه

11-9

گراند راند

12-11

كنفرانس

شنبه

9/2/96

دكتر جلال يزدي

دكتر وكيليان

دكتر اشراقي

هیپرتانسیون سیستمیک (کلیات)  / دکتر جلال یزدی

13-12نوار قلب شامل درمان تاكي آريتمي هاي مهم بطني و فوق بطني/ رزيدنت

یکشنبه

10/2/96

دكتر دهستاني

دكتر قادري

دكتر دانش

سندروم حاد کرونری 1 (انفارکتوس قلبی با صعود قطعه ST ) /دکتر اشراقی

13-12 نسخه نويسي در بيمارن فشار خون/ دكتر قلوبي  

دوشنبه

11/2/96

دكتر احمدي

دكتر اشراقي

دكتر رفيقدوست

نحوه برخورد با فشار خون بالا(درمان ) /دكتر رمضاني

13-12 اردر ادم ريه و نارسايي قلب تشديد شده ( در زمينه(MR,MS,ICM و نسخه نويسي در بيماران HF/ دكتر وكيليان

سه شنبه

12/2/96

دكتر رمضاني

دكتر رمضاني

دكتر دهستاني

ECG/ دكتر احمدي

13-12 برخورد با بيمار درد قفسه سينه و اردر نويسي بيماران با آنژين ناپايدار و سكته قلب (شامل نسخه ترخيص بيماران)/ دكتر پورزند

چهارشنبه

13/2/96

مورنينگ مشترك

دكتر عبدالهي

دكتر ابراهيمي

نارسایی قلبی1 و 2(نحوه برخورد با تنگی نفس-معیارهای تشخیصی پاتوفیزیولوژی-درمان نارسایی حاد و مزمن )دکتر وکیلیان

پنجشنبه

14/2/96

 

 

 

كليات نوار قلب با تاكيد بر تغييرات ACS درمان و برادي آريتمي ها/ رزيدنت

جمعه

15/2/96

 

 

 

 

شنبه

16/2/96

دكتر طيبي

دكتر طيبي

دكتر رمضاني

آریتمی های بطنی ( نحوه برخورد ، ECG   و درمان )/ دکتر رفیقدوست

یکشنبه

17/2/96

دكتر دهستاني

دكتر شبستري

دكتر قادري

بیماریهای دریچه ( بیماریهای میترال و دریچه تریکوسپید )/ دکتر عبداللهی

13-12 نوار قلب شامل درمان تاكي آريتمي هاي مهم بطني و فوق بطني/ دكتر قادري

دوشنبه

18/2/96

دكتر قلوبي

دكتر وكيليان

دكتر اشراقي

نحوه برخورد با درد قفسه صدري و عوامل خطر بيماريهاي کرونر/ دکتر شبستري

سه شنبه

19/2/96

دكتر احمدي

دكتر پورزند

دكتر قلوبي

آندوكارديت / دکتر پورزند

چهارشنبه

20/2/96

مورنينگ مشترك

دكتررفيقدوست

دكتر وكيليان

دكتر احمدي /ECG

پنجشنبه

21/2/96

 

 

 

 

جمعه

22/2/96

 

 

 

 

شنبه

23/2/96

دكتر وكيليان

دكتر طيبي

دكتر دهستاني

آریتمی های فوق بطنی (نحوه برخورد ، ECG  و درمان )/ دکتر طیبی

یکشنبه

24/2/96

دكتر رمضاني

دكتر قادري

دكتر شبستري

نحوه برخورد با طپش قلب + سنکوپ/ دکتر ابراهیمی

دوشنبه

25/2/96

دكتر دهستاني

دكتر دهستاني

دكتر قادري

برادي آريتمي ها و پيس ميكر(دكتر جلال يزدي

سه شنبه

26/2/96

دكتر احمدي

اسكيل لب

ECG/ دكتراحمدي

چهارشنبه

27/2/96

مورنينگ مشترك

دكتر پورزند

دكتر احمدي

بيماري هاي آئورت(دكتر قادري)

پنجشنبه

28/2/96

 

 

 

نسخه نويسي/ دكتر جلال يزدي - راندرزيدنت

جمعه

29/2/96

 

 

 

 

شنبه

30/2/96

دكتر جلال يزدي

دكتر وكيليان

دكتر اشراقي

بيماري هاي پريكارد(دكتر دهستاني)

یکشنبه

31/2/96

دكتر قادري

دكتر دهستاني

دكتر قلوبي

CXR (دكتر دانش)

دوشنبه

1/3/96

دكتر اشراقي

 

دكتر رمضاني

احياي پايه و پيشرفته(دكتر اشراقي)

سه شنبه

2/3/96

دكتر پورزند

 

دكتر پورزند

سندروم حاد کرونری2

(آنژین ناپایدار و انفارکتوس قلبی بدون صعود قطعه ST ) / دکتر قلوبی)

چهارشنبه

3/3/96

مورنينگ مشترك

 

دكتر طيبي

ECG- دكتر احمدي

پنجشنبه

4/3/96

امتحان

 

 

 

 

                                                                                     دكتر مجيد جلال يزدي   مسئول آموزش پزشكي عمومي بخش قلب