برنامه راند و کلاس تئوری انتـرن 18/10/95 لغایت 15/11/95


برنامه راند و کلاس تئوری انتـرن  18/10/95  لغایت 15/11/95


ایام هفتـه

استاد مسئول راند اورژانس  11- 9:30

شنبه

دکتر رفیقدوست

یکشنبه

راند مشترک با استاژر

دوشنبه

دکتر رفیقدوست

سه شنبه

راند مشترک با استاژر

چهارشنبه

دکتر رفیقدوست

پنجشنبه

راند مشترک با استاژر

 

ایام هفته

تاریخ

عنوان

استاد

ساعت کلاس

دوشنبه

20/10/95

Chest pain

دکتر سودانه

13:15-12:15

سه شنبه

21/10/95

CPR (skill lab)

دکتر احمدی

11-10

سه شنبه

21/10/95

ECG

دکتر امیرسلیمانی

13:15-12:15

چهار شنبه

22/10/95

ECG

دکتر امیرسلیمانی

13:15-12:15

پنجشنبه

23/10/95

آمبولی ریه

دکتر رفیقدوست

13:15-12:15

شنبه

25/10/95

HF

دکتر رفیقدوست

13:15-12:15

یکشنبه

26/10/95

HTN

دکتر تولایی

13:15-12:15

دوشنبه

27/10/95

آریتمی ها

دکتر فدائیان

13:15-12:15

سه شنبه

28/10/95

بیماریهای دریچه ای

دکتر علیمی

13:15-12:15

چهارشنبه

29/10/95

AF

دکتر رفیقدوست

13:15-12:15

 

حضور کلیه انترن ها در کلاس های تئوری الزامی است