برنامه چرخش رزيدنتهاي بخش قلب بهمن ماه 95

برنامه چرخش رزيدنتهاي بخش قلب بهمن ماه 95

 

دستيـاران

اسامي پزشـكان

دكتر صميم

دكتر رفيقدوست

دكتر صميم

دکتر دانش

دكتر حسيني

دكتر ابراهيمي

دكتر حسن زاده- دكتر كيهانيان

دكتر شبستري

دكتر رحيمي

دكتر عبداللهي

دكتر يدالهي-دكتر شهلايي

دكتر پورزند+دکتر قادري+اکو+پيس

دكتر خراساني

دكتر طيبي

دكتر محمدي- دكتر مهاجري

دكتر قلوبي

دكتر بسكابادي

دكتر اشراقي

دكتر انصاري- دكتر ضابطيان

دكتر رمضاني

دكتر خالصي

دكتر وكيليان

دكتر چهكندي

دکتر دهستاني

دكتر غربا

تست ورزش

دكتر شهلايي

دکتر جلال يزدي- دکتر احمدي

دكتر محسني

طرح يکماهه

دكتر نخعي- دكتر مشهدي نژاد

اطفال

---

اسکن+جراحي قلب