برنامه آموزشی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

 

برنامه آموزشی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی 

با توجه به نظر اساتید اکوکاردیوگرافی دو مرکز آموزشی و با استناد به کوریکولوم آموزشی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، برنامه های زیر در خصوص فلوشیپ اکوکاردیوگرافی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ابلاغ گردیده و به طور رسمی از ابتدای مهرماه 1395 در هر دو مرکز قائم(عج) و امام رضا (ع) به مورد اجراء گذاشته خواهد شد شایسته است فلوشیپ محترم جهت رسیدن به کسب نتیجه ایده آل از دوره آموزشی، در اجرای برنامه ها، نهایت همکاری را داشته باشند و بدیهی است اساتید بزرگوار به کلیه مراحل اجرای آن نظارت خواهند داشت.

1. ساعات حضور فلوشیپ از 5/7 لغایت 5 بعدازظهر خواهد بود و فقط روزهای پنج شنبه 5/7 لغایت 5/1 ظهر

2. برنامه چرخش فلوشیپ در دو مرکز آموزشی به صورت زیر خواهد بود:

 • 2 ماه اکوکاردیوگرافی TTE مرکز امام رضا(ع) 1/07/95 لغایت 30/08/95
 • 2 ماه اکوکاردیوگرافی TTE بیمارستان قائم(عج)  1/09/95 لغایت 30/10/95
 • 1 ماه اکوکاردیوگرافی TTE مرکز امام رضا(ع)  1/11/95 – 30/11/95
 • 1  ماه  TEE + TTE مرکز امام رضا(ع) از 1/12/95 ـ 30/12/95
 • 2 ماه TEE در مرکز قائم(عج)  01/01/96 لغایت 31/02/96 
 • 2 ماه TEE مرکز امام رضا(ع) 01/03/96 لغایت 31/04/96
 • 2 ماه استرس اکو مرکز قائم(عج)  از 01/05/96 لغایت 31/06/96
 • 2 ماه استرس اکو  مرکز امام رضا(ع) 01/07/96 لغایت 30/08/96
 • 1 ماه OR (اتاق عمل و بخش جراجی قلب باز)  قائم(عج) 1/9/96 لغایت 30/9/96
 • 1 ماه OR (اتاق عمل و بخش جراجی قلب باز)  امام رضا(ع) 01/10/96 لغایت 30/10/96
 • 1ماه Pediatric echo امام رضا(ع) 01/11/96 لغایت 30/11/96
 • 15روز   advance LV quantification (TDI, CRT, Strain and strain rate) 01/12/96 لغایت 15/12/96
 • مفاد آموزشی هر روتیشن منطبق بر کوریکولوم آموزشی وزارت خانه می باشد.

12. ارائه پروپوزال تحقیقاتی نهایی وامتحان پایان دوره 29/12/96 خواهد بود.

رعایت نکات زیر نیز در دوره فلوشیپ اکوکاردیوگرافی الزامی می باشد:

1. ارائه دو پروپوزال تحقیقاتی در طول دوره، یک پروپوزال با اساتید مرکز قائم(عج) و یک پروپوزال با اساتید مرکز امام رضا(ع) انتخاب استاد راهنما به عهده فلوشیپ می باشد.

2. کشیک آنکال در 6 ماه اول با ساپورت و حضور استاف مسئول است و از ماه ششم بصورت مستقل خواهد بود. (ساپورت استاف مسئول به صورت تلفنی خواهد بود مگر در موارد مشکل که نیازمند حضور مستقیم می باشد)

3. جلسات آموزشی فلوشیپ بصورت دوره ای هر 15 روز یکبار بصورت چرخشی در دو مرکز انجام خواهد شد جلسات در روزهای 5 شنبه 1-12 خواهد بود.

4. در هر روتیشن در هر کدام از مراکز نیز هفته ای یک نوبت جلسات آموزشی برای فلوشیپ اکوکاردیوگرافی الزامی است که روز برگزاری و ساعت آن بعهده مسئول آموزشی در هر یک از مراکز خواهد بود.

امتحان پایان دوره نیز پس از هجده ماه از شروع دوره برگزار خواهد شد (شامل امتحان کتبی و شفاهی)

5. ارائه لاگ بوک با فرمت ارائه شده توسط فلوشیپ اکوکاردیوگرافی الزامی می باشد.

لازم به ذکر است که در پایان هر ماه لاگ بوک پر شده توسط استاف مسئول بررسی و تأیید می گردد و جهت تصمیم گیری به مدیر برنامه فلوشیپ ارائه می گردد. بدیهی است پایان هر روتیشن نتایج حاصل از بررسی لاگ بوک و نقاط قوت و ضعف به فلوشیپ محترم اعلام خواهد گردید و در نمره پایان دوره نیز لحاظ می گردد.

6. برنامه آموزشی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی نیز به پیوست می باشد.