اساتید


 
بیمارستان امام رضا
.بیمارستان قائم
دکتررفیقدوست
 
استاد
فوق تخصص قلب
 
 

    دکترحسن زاده     

 

دانشیار

فلوی الکتروفیزیولوژی
 
 

 
استاد
فوق تخصص قلب
 
 
 

هما فال سليمان

 

دانشيار

فلوی اینترونشال کاردیولوژی
 
 
دکتر دانش ثانی
 

دانشیار

فوق تخصص قلب
cv 
 
 

دكتر ماشاء الله دهقاني

 

استاد

فوق تخصص قلب- فلوی اینترونشال
 
 
دکترشبستری
 
دكتر محمود شبستري

دانشیار

متخصص قلب- فلوي اينترونشال
 cv
 
 

دكتر سيد احمد سرشته دار

 

دانشیار

فوق تخصص قلب
 
 
 

استاديار

متخصص قلب- فلوي اينترونشال
cv 
 
 

دكتر مهدي رضا عمادزاده

 

دانشيار

فوق تخصص قلب
 
 
 

استاديار

متخصص قلب
cv 
 

دكتر افسون فضلي نژاد

 

دانشيار

فلوی اکوکاردیوگرافی
cv 
 
 
 
دكتر هورك پورزند

متخصص قلب-فلوي  اكوكارديوگرافي

استاديار
 cv
 
 

استاديار

فلوی الکتروفیزیولوژی
 
 

استاديار

 
 

دكتر محسن موهبتي

 

استاديار

 

دكتر فروه وكيليان

 

استاديار

 cv
 
 
 

استاديار

cv 
 
 
دكتر سهيلا چمنيان
 
 
 
 
دكتر عباسي
استاديار
cv 
 
 
 

دكترفرشته قادري

استاديار

فلوی اکوکاردیوگرافی
 

دكتر معيني پور

استاديار
 cv
 
 
 

استاديار

  
 
 
cv 
 
 
 
دكتر محمد طيبي
استاديار
فلوی الکتروفیزیولوژی
cv 
 
 
 
 cv
 
 
 
دكتر جواد رمضاني

استاديار

فلوی اینترونشال کاردیولوژی
cv 
 
 
دكتر علي آذري
استادیار
cv 
 
 
 
 
دكتر نظافتي
استاديار
cv 
 
 
دكتر مهناز احمدي
استاديار
cv