معاون

 

   
    نام و نام خانوادگی دکتر محمد طیبی  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:  فلوشيپ الکتروفیزیولوژی  
    پست الکترونیک :    
    تلفن :