هیئت علمی

بيمارستان امام رضا (ع)

        
بیمارستان امام رضا
دکتررفیقدوست
 
دكتر عباسعلي رفيقدوست
استاد
فوق تخصص قلب
 

دکترشبستری

 

دكتر محمود شبستري

استاد

متخصص قلب- فلوي اينترونشال

cv

دکتر دانش ثانی

دانشیار

دكتر محمود ابراهيمي

دانشیار

متخصص قلب- فلوي اينترونشال
cv 
دكترآرش قلوبي

دانشيار

فلوشيپ اینترونشنال
 

استاديار

دکتر پورزند

متخصص قلب-فلوشيپ اكوكارديوگرافي

دكتر علي اشراقي

استاديار

دكتر فروه وكيليان

دانشيار

 
دكتر جواد رمضاني

استاديار

فلوی اینترونشنال کاردیولوژی
cv 
دكتر قادري

دكترفرشته قادري

استاديار

 
دكتر محمد طيبي
استاديار
فلوشيپ الکتروفیزیولوژی
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيمارستان قائم (عج)

بیمارستان قائم(عج)

 

دکترحسن زاده

دانشیار

 

هما فال سليمان

دانشيار

دكتر ماشاء الله دهقاني

استاد

دكتر سيد احمد سرشته دار

دانشیار

دكتر مهدي رضا عمادزاده

دانشيار

دكتر افسون فضلي نژاد

دانشيار

 

استاديار

دكتر محسن موهبتي

دانشيار

 

استاديار