تماس باما

 

 
 
گروه قلب و عروق
 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 
 
 آدرس گروه :خراسان رضوی ، مشهد بیمارستان امام رضا(ع) ، کدپستی 913791331، صندوق پستی3316 -  913791 
 
 
  
 
 گروه قلب بيمارستان امام رضا شماره - 05138544504- نمابر: 8544504 0513
 
 
 
 
گروه قلب بيمارستان قائم شماره -  05138012739
 
 
  
 .