كنفرانس هاي علمي

     
 

                                                                                                                                                              

                     برگزاري همايش ها، كنفرانس ها و كارگاه

 

عنوان همایش

تاریخ برگزاری

سایت همایش

دومین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی

30فروردین لغایت 1 اردیبهشت 1396

http://intervention.sums.ac.ir/fa

دهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه

14 لغایت 16 آذر ماه 1396

www.mecc.ir

 كنگره مشترك قلب و عروق

3-6  اسفند 95

 

دانشگاه شهيد بهشتي تهران

برگزار كننده: مركز قلب و عروق شهيد رجايي